paperdownfile

محصولات دانشجویی

بررسی آمادگی اجرای نظام مدیریت مشاركتی در سازمانهای کارآفرین به عنوان عامل زمینه ساز توسعه خلاقیت و

بررسی آمادگی اجرای نظام مدیریت مشاركتی در سازمانهای کارآفرین به عنوان عامل زمینه ساز توسعه خلاقیت و نوآوری (مطالعه موردی)

بررسی آمادگی اجرای نظام مدیریت مشاركتی در سازمانهای کارآفرین به عنوان عامل زمینه ساز توسعه خلاقیت و نوآوری (مطالعه موردی) در 19 صفحه مجزا ثابل ویرایش با فرمت doc


مشخصات فایل
تعداد صفحات19
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمدیریت

توضیحات کامل

بررسی آمادگی اجرای نظام مدیریت مشاركتی در سازمانهای کارآفرین به عنوان عامل زمینه ساز توسعه خلاقیت و نوآوری (مطالعه موردی) در 19 صفحه مجزا ثابل ویرایش با فرمت doc


چكیده :


خلاقیت و نوآوری در سازمانهای كارآفرین از طریق جلب مشاركت سرمایه های انسانی امكان پذیر است. مشاركت راهكاری است كه به كاركنان اجازه می دهد به جای اینكه همیشه از سوی مدیریت هدایت شوند، با استفاده از قدرت خلاقیت و نوآوری خود در زمینه حل مسائل و مشكلات سازمانی تصمیم گیری نمایند.

در این مقاله، با توجه به اهمیت و كاربرد مدیریت مشاركتی و تأثْیر آن بر خلاقیت و نوآوری افراد در سازمانهای كارآفرین، به بررسی میزان آمادگی اجرای این نظام در دانشگاههای دولتی استان سیستان و بلوچستان از روش توصیفی پیمایشی و با استفاده از متغیرهایی همچون میزان آمادگی فردی كاركنان ،‌میزان آمادگی فردی مدیران، آمادگی ساختاری و آمادگی پرداخته شده و اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه ای متشكل از سؤالات پنج گزینه ای و سؤالات باز جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

یافته های این پزوهش حاكی از آن است كه با وجود آمادگی فردی مورد نیاز برای اجرای موفق نظام مدیریت مشاركتی در نزد كاركنان و مدیران، سازمانهای مورد مطالعه از آمادگی سازمانی و فرهنگی لازم برخوردار نمی باشند.

 

فهرست مطالب :


1- مقدمه :

2- کارآفرینی :

3- ادبیات كارآفرینی :

1- کارآفرینی فردی :

 2- کارآفرینی درون سازمانی :

3- کارآفرینی سازمانی یا سازمان کارآفرینانه :

4- وی‍ژگی های سازمانهای كارآفرین :

  • فرهنگ درك تغییر و كشف فرصت :
  • فرهنگ مشاركت :
  • فرهنگ خلاقیت :
  • فرهنگ ایجاد روحیه استقلال‌طلبی و قبول مسئولیت در كاركنان :
  • فرهنگ مخاطره‌پذیری :

5- مشاركت :

6- پیش نیازهای مشارکت :

7- مدیریت مشارکتی زمینه ساز توسعه کارآفرینی سازمانی :

8- مشاركت و خلاقیت در كاركنان :  

9- اهداف تحقیق : 

10- روش تحقیق :

11- چارچوب مفهومی تحقیق :

12- مدل تحلیلی پژوهش :

1- ابعاد متغیرهای درون سازمانی عبارتند از :

الف- متغیرهای فردی ؛

ب- متغیرهای سازمانی ؛

2- متغیرهای برون سازمانی عبارتند از :

13- فرضیه های تحقیق:

فرضیه اهم ؛

فرضیه های اصلی تحقیق ؛

فرضیه های فرعی تحقیق ؛

14- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری :

15- ابزار جمع آوری اطلاعات :

16- روش تجزیه و تحلیل داده ها :

17- نتیجه گیری :

منابع و ماخذ:


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
[ شنبه 28 بهمن 1396 ] [ 8:53 ] [ بابک ]
[ ]

بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی

بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی

بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی در 12 صفحه مجزا قابل ویرایش با فرمت doc


مشخصات فایل
تعداد صفحات12
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمدیریت

توضیحات کامل

بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی در 12 صفحه مجزا قابل ویرایش با فرمت doc

 

چکیده:

امروزه شواهد جدید این نکته را بیان می دارند که شخصیت و هوش هیجانی در منشا کارآفرینی نقش مهمی را ایفا می کنند. (هرمن ، 2007) اما تاکنون تلاش های اندکی برای اثبات این موضوع انجام گرفته است. بدین لحاظ  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و میزان کارآفرینی و همچنین مقایسه هوش هیجانی از منظر میزان کارآفرینی در بین دانشجویان انجام گرفته است.جامعه آماری تحقیق تمام دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد­ ، که تعداد 142 نفر از دانشجویان،  به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. سنجش هوش هیجانی بر اساس پنج بعد مدل هوش هیجانی گلمن ، یعنی خود آگاهی ، خود نظمی ، انگیزش ، همدلی و مهارت های اجتماعی صورت گرفته است. همچنین برای سنجش میزان کارآفرینی دانشجویان ، از پرسشنامه اسکاربوروف و زیمرر  (1990) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و کار آفرینی را بطه همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد. همچنین وضعیت هوش هیجانی بسته به میزان کار آفرینی دانشجویان متفاوت می باشد و هرچه دانشجویان کار آفرین تر می باشند ، میزان هوش هیجانی آنها بیشتر است. شایان ذکر است که این تفاوت در ابعاد انگیزش و مهارت­های اجتماعی هوش هیجانی نمود داشته است ، ولی در  ابعاد خود آگاهی ، خود نظمی و همدلی این تفاوت معنادار نمی باشد.

 

فهرست مطالب :


مقدمه: 

 هوش هیجانی:

کار آفرینی

هوش هیجانی و کار آفرینی:

چارچوب نظری پژوهش: 

سوالات پژوهش:

روش شناسی:

ابزار اندازه گیری:

تحلیل آماری:

بیان توصیفی داده ها:

یافته های پژوهش :

نتیجه گیری:

منابع:توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
[ شنبه 28 بهمن 1396 ] [ 8:53 ] [ بابک ]
[ ]

شناسایی اولویت های صنعتی استان سیستان وبلوچستان

شناسایی اولویت های صنعتی استان سیستان وبلوچستان

شناسایی اولویت های صنعتی استان سیستان وبلوچستان در 23 صفحه مجزا قابل ویرایش با فرمت doc


مشخصات فایل
تعداد صفحات23
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمدیریت

توضیحات کامل

شناسایی اولویت های صنعتی استان سیستان وبلوچستان در 23 صفحه مجزا قابل ویرایش با فرمت doc


چكیده

           در جهان امروز فعالیتهای  صنعتی بخصوص فعالیتهای تكنولوژی بر ،بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می كنند،دور ماندن از اینگونه فعالیتها به معنای حاشیه نشینی در دنیای صنعتی امروز است.پس باید در جهت توسعه صنعتی كشور گام برداشت.از طرفی محدود بودن منابع مالی وامكانات كشور جهت سرمایه گذاری ووجود مناطق ناهمگون كه از توزیع فضایی والگوی یكپارچه ای تبعیت نمی كنند،نیاز به تدوین برنامه های منطقه ای رااجتناب ناپذیر نموده است.هدف اصلی این تحقیق شناسایی اولویت های صنعتی استان سیستان وبلوچستان جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی ودولتی می باشد.باشناسایی این صنایع مسیر توسعه صنعتی استان هموارتر می گردد ومی توان از درگیر كردن اقتصاد استان باطیفی از صنایع با ارزش افزوده پست وبهره وری نازل حذر نمود.برای این منظور با تلفیق روش های تحلیل عاملی،تاكسونومی عددی وتحلیل كلاستر وبابهره گیری از شاخص های مرتبط باموضوع وبر اساس آمار واطلاعات ارائه شده توسط مركزآمار ایران برای دو مقطع زمانی 1376و1384فعالیتهای صنعتی استان سیستان وبلوچستان بر حسب كدهای ISIC(ویرایش سوم) اولویت بندی گردیدند.نتیجه نهایی این تحقیق حاكی از آن است كه صنایع تولید وعمل آوری وحفاظت گوشت،ماهی، میوه سبزی ها،روغن ها وچربی ها از فساد، صنایع تولید محصولات لاستیكی وپلاستیكی وصنایع تولید محصولات كانی غیر فلزی اولویت اول سرمایه گذاری در استان سیستان وبلوچستان را تشكیل می دهند.

 

فهرست مطالب :


1-    مقدمه :

2-   روش جمع آوری اطلاعات

3-  جامعه آماری ، نمونه آماری و واحد آماری

4-   روش تحقیق

4-1- روش تحلیل عاملی

4-2- روش تاكسونومی1

 5- رتبه بندی فعالیت های صنعتی همگن از لحاظ معیارهای مورد بررسی

6- شاخص های انتخابی تحقیق

7- تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در صنایع استان

7-1- نتایج سال 1376

نتایج سال

8- خوشه بندی صنایع استان

9- نتایج نهایی تعیین اولویت های صنعتی

10- پیشنهادها

پیشنهادها برای سیاستگذاران

فهرست منابع

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
[ شنبه 28 بهمن 1396 ] [ 8:53 ] [ بابک ]
[ ]

آموزش کارآفرینی در نظام آموزشی ضرورت ها، موانع و راهکار ها

آموزش کارآفرینی در نظام آموزشی ضرورت ها، موانع و راهکار ها

آموزش کارآفرینی در نظام آموزشی ضرورت ها، موانع و راهکار ها در 23 صفحه مجزا قابل ویرایش با فرمت doc


مشخصات فایل
تعداد صفحات23
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمدیریت

توضیحات کامل

آموزش کارآفرینی در نظام آموزشی ضرورت ها، موانع و راهکار ها در 23 صفحه مجزا قابل ویرایش با فرمت doc


    چکیده   

    در دهه های اخیر با توجه به تحولات سریع علم و فناوری ازیک طرف و بحران های اقتصاد جهانی از طرف دیگر نیاز به تغییر در جوامع احساس شده است. امروزه کارآفرینی به عنوان یكی از عوامل اصلی تغییر و زمینه های توسعه در كشورها تلقی می شود. موفقیت کشورهای پیشرفته در مدیریت بحران های اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی و حل مشكل بیكاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی در نتیجه توجه ویژه به آموزش کارآفرینی، فرهنگ سازی، بسط و تقویت روحیه و رفتار کارآفرینانه در نظام آموزشی بوده است. خانواده، نهادها و موسسات آموزشی و رسانه های جمعی عواملی هستند که از طریق آماده سازی بستر و فرهنگ سازی کمک می کنند تا روح کارآفرینی در کالبد جامعه دمیده شود. از آنجایی که صفات کارآفرینان از قبیل: ابتکار، ریسک پذیری، استقلال طلبی، تفکرخلاق، اعتماد به نفس و فرصت شناسی اکتسابی بوده، امروزه آموزش کارآفرینی به یكی از اساسی ترین فعالیت ها در نظام های آموزشی تبدیل شده است. بنابراین با فراهم نمودن محیط مناسب و ارائه آموزش های لازم، مهارت های کارآفرینی در نظام آموزشی، پرورش می یابد. آنچه در شرایط دشوار کنونی با توجه به تركیب جمعیتی، وضعیت اقتصادی و معضل بیكاری به ویژه در میان دانش آموختگان دانشگاهی بیش از پیش احساس می شود پرداختن به مقوله کارآفرینی، فرهنگ سازی، آموزش و احیای آن می باشد. در کشور ما کارآفرینی، به علت بی توجهی و مشكلات نظام آموزشی در سطح سیاست گذاری از یك سو و در سطح آموزشی از سوی دیگر روند حرکت کندی به خود گرفته است. حتی در برخی موارد حالت ایستا داشته بنابراین، نیاز به توجه و حمایت بیشتری دارد. در این مقاله سعی شده است تا ضرورت آموزش كارآفرینی، اهداف، موانع و راهکارهای آن در نظام آموزشی ایران مورد بررسی  قرار گیرد.   

 

فهرست مطالب :


1- مقدمه

2- کارآفرینی و کارآفرین

3- اهمیت كارآفرینی

4- ضرورت آموزش کارآفرینی و فرهنگ سازی

5-كارآفرینی و فرهنگ سازی

5-1 فرهنگ و كار آفرینی

5-2 خانواده و ترویج فرهنگ كار آفرینی

5-3 موسسات آموزشی و ترویج فرهنگ كارآفرینی

5-4 رسانه جمعی و ترویج فرهنگ كارآفرینی

6- آموزش كارآفرینی

6-1 ضرورت آموزش كارآفرینی و جایگاه آموزش در ایران

6-2 آموزش كارآفرینی و اهداف آن

7- موانع آموزش كارآفرینی در نظام آموزشی ایران

8- راهكارهای توسعه و ترویج كارآفرینی در نظام آموزشی ایران

9- نتیجه گیری

منابع:


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
[ شنبه 28 بهمن 1396 ] [ 8:52 ] [ بابک ]
[ ]

ارائه یک مدل کیفی برای بررسی تاثیر و تاثّر متغیرهای مرتبط با کارآفرینی در قالب سیستمهای پویا

ارائه یک مدل کیفی برای بررسی تاثیر و تاثّر متغیرهای مرتبط با کارآفرینی در قالب سیستمهای پویا

ارائه یک مدل کیفی برای بررسی تاثیر و تاثّر متغیرهای مرتبط با کارآفرینی در قالب سیستمهای پویا در 10 صفحه مجزا قابل ویرایش با قرمت doc


مشخصات فایل
تعداد صفحات10
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمدیریت

توضیحات کامل

ارائه یک مدل کیفی برای بررسی تاثیر و تاثّر متغیرهای مرتبط با کارآفرینی در قالب سیستمهای پویا در 10 صفحه مجزا قابل ویرایش با قرمت doc


چکیده

امروزه مقوله کارآفرینی به عنوان یک مکانیزم مرتیط با بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. کارآفرینی بر عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی تاثیر می گذارد و تحت تاثیر متغیرهای مختلفی نیز قرار می گیرد. این متغیرها در ادبیات موضوع و در تحقیقات پراکنده مختلفی ذکر شده است. در این تحقیق به بررسی عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی و همچنین به مجموعه ای از عواملی که تحت تاثیر کارآفرینی قرار می گیرند می پردازیم. این عوامل از مرور ادبیات حاصل می شوند. سپس با ارائه مدلی در قالب سیستمهای پویا ارتباط آنها را نشان می دهیم. با استفاده از این مدل می توان نحوه تغییر متغیرهای اجتماعی را بر کارآفرینی و از طریق آن بر عوامل اجتماعی بیان کرد. بدین ترتیب می توان به طور سیستماتیک پیش بینی کرد که نحوه تغییر متغیرها بر یکدیگر چگونه است. این مدل می تواند جایگاه کارآفرینی را بر متغیرهای اجتماعی و نحوه تاثیر متغیرها بر کارآفرینی را بیان کند و برای بهبود آن راهکارهایی را ارائه دهد.

 

فهرست مطالب :


1               مقدمه

2              کارآفرینی و متغیرهای موثر و متاثر بر آن

 2-1  تعریف کارآفرینی

2-2  نتایج کارآفرینی

2-3  عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی

3             ارائه مدل

4             جمع بندی

منابع و مآخذ


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
[ شنبه 28 بهمن 1396 ] [ 8:52 ] [ بابک ]
[ ]

بررسی رابطه سبک زندگی با قابلیت کارآفرینی در دانشجویان تربیت بدنی

بررسی رابطه سبک زندگی با قابلیت کارآفرینی در دانشجویان تربیت بدنی

بررسی رابطه سبک زندگی با قابلیت کارآفرینی در دانشجویان تربیت بدنی در 17 صفحه مجزا قابل ویرایش با قرمت doc


مشخصات فایل
تعداد صفحات17
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیتربیت بدنی

توضیحات کامل

بررسی رابطه سبک زندگی با قابلیت کارآفرینی در دانشجویان تربیت بدنی در 17 صفحه مجزا قابل ویرایش با قرمت doc

 

چکیده:

 

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه سبک زندگی با قابلیت کارآفرینی (انگیزه پیشرفت، خلاقیت، ریسک پذیری، استقلال طلبی، منبع کنترل) دانشجویان تربیت بدنی در سال تحصیلی 87-88 بود. سوالات تحقیق با در نظر گرفتن مولفه های كارآفرینی (انگیزه پیشرفت، خلاقیت، ریسک پذیری، استقلال طلبی، منبع کنترل) مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل 1400 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه های دولتی بودند كه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب باحجم 170 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته با عنوان "بررسی رابطه سبک زندگی و قابلیت های کارآفرینی" بود پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگی با 22 و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی با 32 گویه تنظیم شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تربیت بدنی، علوم تربیتی، و مدیریت بررسی و ضریب پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ به ترتیب95/0 و 0/92 بدست آمد. ضریب همبستگی نشان داد که بین سبک زندگی با  انگیزه پیشرفت و خلاقیت در دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی رابطه معنادار وجود دارد؛ اما بین منبع کنترل، استقلال طلبی و ریسک پذیری با سبک زندگی رابطه معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر، هر چه سبک زندگی بالاتر باشد، انگیزه پیشرفت و خلاقیت نیز بالاتر است؛ اما رابطه ای میان سبک زندگی با متغیر های منبع کنترل، استقلال طلبی و ریسک پذیری وجود ندارد.

 

فهرست :

مقدمه

 فرض های تحقیق:

روش پژوهش:

 بررسی فرضیه های پژوهش:

بحث و نتیجه گیری:

فهرست منابع: 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
[ شنبه 28 بهمن 1396 ] [ 8:52 ] [ بابک ]
[ ]

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایشات کارآفرینانه

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایشات کارآفرینانه

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایشات کارآفرینانه در 15 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب ورد با فرمت doc


مشخصات فایل
تعداد صفحات15
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمدیریت

توضیحات کامل

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایشات کارآفرینانه در 15 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب ورد با فرمت doc


چکیده

         اهمیت و نقش کارآفرینان بعنوان عامل حیات بخش رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه های اجتماعی بعنوان زمینه ساز موفقیت فعالیتهای کارآفرینانه و تقویت امنیت و توسعه اقتصادی، همواره ازسوی دولتمردان و صاحب نظران مورد تأکید قرار گرفته است. نتایج چنین اندیشه هایی موجب گردیده است که در اقتصادهای مبتنی بر دانش و دانایی محور نسبت به توانمندسازی سرمایه های انسانی و نهادی و بویژه سرمایه های اجتماعی تلاشهای گسترده ای صورت گیرد. باتوجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی و وجود بازارهای رقابتی ایجاب می نماید تا بعنوان یک نیاز مبرم و جدی، عوامل و عناصری که در موفقیت کارآفرینان و سرمایه گذاران مخاطره پذیر مؤثرند مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند تا میزان انگیزه به سرمایه گذاری، تحمل شکست و ابهام، احساس رقابت در افراد کارآفرین افزایش یابد. این تحقیق با هدف شناسایی آثار سرمایه اجتماعی بر گرایشات کارآفرینانه افراد، براساس روش توصیفی- همبستگی به مطالعه روابط مبتنی بر اعتماد و ارتباط متقابل بین افراد بعنوان عناصر سرمایه اجتماعی و گرایشات کارآفرینانه از جمله ریسک پذیری، رقابت پذیری، برخورداری از منبع کنترل درونی و تحمل شکست و ابهام پرداخته است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل150 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد که در شرف فارغ التحصیلی می باشند، بوده است. اطلاعات بدست آمده حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و گرایشات کارآفرینانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

 

فهرست :


مقدمه:

انواع سرمایه :

تعاریف عملیاتی واژه ها:

کارآفرینی :

مبانی نظری تحقیق :

زمینه اجتماعی کارآفرین پرور

سنجش سرمایه اجتماعی

ابعاد سرمایه اجتماعی

ویژگی های کارآفرین

برخورداری از منبع کنترل درونی

كارآفرینان حساب شده ریسك می‌كنند

تحمل شکست و ابهام

رقابت پذیری 

چارچوب نظری تحقیق

روش شناسی تحقیق

برحسب هدف و نحوه گردآوری داده

اطلاعات مورد نیاز

جامعه آماری و نمونه آماری

فرضیات تحقیق

تصمیم گیری:

بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون

آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن

پیشنهادها

منابع :


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
[ شنبه 28 بهمن 1396 ] [ 8:52 ] [ بابک ]
[ ]

پاورپوینت بررسی تشکیل ادرار در کلیه ها (درس فیزیولوژی ورزش)

پاورپوینت بررسی تشکیل ادرار در کلیه ها (درس فیزیولوژی ورزش)

پاورپوینت تشکیل ادرار در کلیه ها(درس فیزیولوژی ورزش)، تنظیم شده در 41 اسلاید، فرمت ppt


مشخصات فایل
تعداد صفحات41
حجم1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیppt
دسته بندیتربیت بدنی

توضیحات کامل

پاورپوینت تشکیل ادرار در کلیه ها(درس فیزیولوژی ورزش)، تنظیم شده در 41 اسلاید، فرمت pptعناوین اسلایدها

وظایف چند گانه کلیه ها درهومئوستاز

تنظیم تعادل آب والکترولیت ها

آناتومی فیزیولوژیک کلیه

برشی از کلیه انسان وجریان خون در نفرون

نفرون

قسمت های اصلی نفرون

دفع ادرار

مثانه

مثانه وعصب گیری آن

سیستومتروگرام طبیعی

رفلکس دفع ادرار

اختلالات دفع ادرار

تشکیل ادرار

فرآیند های اساسی کلیه

سرنوشت چهار ماده فرضی در کلیه

فیلتراسیون گلومرولی

غشای مویرگ های گلومرولی

جریان خون کلیه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
[ شنبه 28 بهمن 1396 ] [ 8:52 ] [ بابک ]
[ ]

بررسی موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه شیراز از نظر اعضاء هیأت علمی

بررسی موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه شیراز از نظر اعضاء هیأت علمی

بررسی موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه شیراز از نظر اعضاء هیأت علمی در 13 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب ورد با قرمت doc


مشخصات فایل
تعداد صفحات13
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمدیریت

توضیحات کامل


بررسی  موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه شیراز از نظر اعضاء هیأت علمی در 13 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب ورد با قرمت doc


چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان  موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه شیراز از نظر اعضای هیأت علمی این دانشگاه می باشد. بدین منظور موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه شیراز حول سه محور درون زا، برون زا ومنتجی که شامل 8 سئوال اصلی بوده است مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز بوده که با استفاده از نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول مورگان تعداد 150 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بوده و داده های حاصل به دو شیوه توصیفی و استنباطی تحلیل آماری شده است. عمده ترین یافته های پژوهش نشان دادکه، طبق آزمون رتبه بندی فریدمن،اولاًموانع درونزا بیشترین نقش بازدارندگی را در توسعه کارآفرینی در دانشگاه شیراز دارند؛ پس از آن موانع برونزا و در رتبه سوم موانع منتجی قرار دارد.  ثانیاً بین میزان اهمیت موانع درونزا تفاوت معنادار وجود ندارد و با توجه به میانگین رتبه های حساب شده، نقش مدیریت ارشد مهمترین مانع درونزای کارآفرینی در دانشگاه می باشد و پس از آن به ترتیب، نقش پیچیدگی اهداف، و در نهایت نقش منابع انسانی مهمترین مانع درون زای کارآفرینی در دانشگاه می باشد. ثالثاً بین میزان اهمیت موانع برونزا تفاوت معنادار وجود ندارد و با توجه به میانگین رتبه های محاسبه شده، نقش عوامل علمی و تحقیقاتی، مهمترین مانع برون زای کارآفرینی در دانشگاه می باشد و پس از آن به ترتیب عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی- اجتماعی، و در نهایت عوامل اقتصادی ومالی مهمترین موانع برون زای کارآفرینی در دانشگاه می باشد. رابعاً با توجه به میانگین رتبه  محاسبه شده، نقش ، ضریب کوشش نیز مانع منتجی کارآفرینی در دانشگاه می باشد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
[ شنبه 28 بهمن 1396 ] [ 8:51 ] [ بابک ]
[ ]

مطالعه استعدادهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

مطالعه استعدادهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

مطالعه استعدادهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در 22 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب ورد با فرمت doc


مشخصات فایل
تعداد صفحات22
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمدیریت

توضیحات کامل

مطالعه استعدادهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در 22 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب ورد با فرمت doc


  هدف پژوهش حاضر مطالعه استعداد های كارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن نیز شامل كلیه دانشجویان مقطع كارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 88-87 بوده اند. بر اساس جدول تعیین حجم نمونه جرسی و مورگان (1970) تعداد 400 نفر نمونه از بین كلیه دانشجویان، با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه سنجش ویژگی های شخصیتی كارآفرینان ایرانی با 95 سوال و 4 طیف بوده كه توسط كردنائیج و همكاران (1386) ساخت و اعتباریابی شده است. با نظر متخصصان نقطه برش آن 5/2 در نظر گرفته شده است. پایایی آزمون 92/0 و روایی همزمان آن 4/70 گزارش شده است. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و به وسیله روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله: در صد، میانگین، انحراف معیار و آزمون های t  تك متغیره، t دوگروهی مستقل، تحلیل واریانس یك طرفه و آزمون تعقیبی توكی استفاده شده است. عمده ترین یافته های پژوهش عبارتند از:  1- استعدادهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بالاتر از حد متوسط بوده است. 2- «T» محاسبه شده در سطح 05/0 p£مبین وجود تفاوت معنادار بین استعدادهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز براساس متغیر جنسیت نبوده است. 3- «F» محاسبه شده در سطح 05/0 p£مبین وجود تفاوت معنادار بین استعدادهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز براساس متغیر گروه های پنج گانه علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی، كشاورزی و هنر نبوده است. 4- «F» محاسبه شده در سطح 05/0 p£مبین وجود تفاوت معنادار بین استعداد های كارآفرینی دانشجویان گروه های پنج گانه علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی، كشاورزی و هنر دانشگاه شهید چمران اهواز براساس خرده مقیاس های استعداد كارآفرینی  بوده است. 5- «F» محاسبه شده در سطح 05/0 p£مبین وجود تفاوت معنادار، بین استعداد های كارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز براساس متغیر دانشكده نبوده است. 6- «F» محاسبه شده در سطح 05/0 p£مبین وجود تفاوت معنادار بین استعداد های كارآفرینی دانشجویان سال اول، دوم، سوم و چهارم دانشگاه شهید چمران اهواز نبوده است. 7- «F» محاسبه شده در سطح 05/0 p£مبین وجود تفاوت معنادار بین     استعدادهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز براساس متغیر شغل پدر نبوده است. 8- «T» محاسبه شده در سطح 05/0 p£نشان می دهد كه آموزش كارآفرینی در پرورش استعدادهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز موثر نبوده است. 9- 84% دانشجویان به كار كردن در كنار درس خواندن ابراز تمایل كرده اند.


فهرست :


  1. 1.        مقدمه

1-       روش

2-      جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

3-     ابزار اندازه گیری

4-      روش تجزیه و تحلیل داده ها

5-      تجزیه و تحلیل یافته ها

1-6.    بررسی سوال اول پژوهش

2-6.  بررسی سوال دوم پژوهش

3-6. بررسی سوال سوم پژوهش

4-6.  بررسی سوال چهارم پژوهش

تفكیك گروه های پنج گانه

5-6. بررسی سوال پنجم پژوهش

6-6.  بررسی سوال ششم پژوهش

7-6. بررسی سوال هفتم پژوهش

8-6. بررسی سوال هشتم پژوهش

7-       بحث و نتیجه گیری

8- پیشنهادات

فهرست منابع
توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
[ شنبه 28 بهمن 1396 ] [ 8:51 ] [ بابک ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 صفحه بعد